VesiYhteisö-palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä dokumentti sisältää VMSV:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämän Vesiyhteiso.fi -verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään vesiyhteiso.fi-palvelua käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu on tarkoitettu lähtökohtaisesti vesihuoltoalan ammattilaisten ja sidosryhmien välisen yhteistyön ja kommunikoinnin parantamiseen. Palvelussa Käyttäjä voi mm. esitellä omaa yritystään ja yrityksen osaamista, tutustua vesihuoltoalan laitoksiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin, ilmoittaa tarjottavista palveluista tai palveluiden tarpeesta, jakaa tietoa ajankohtaisista vesihuoltoalaan liittyvistä asioista ja hakea apua erilaisiin vesihuoltoalan haasteisiin. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu.

Huomioithan ennen palvelun käyttämistä, että palvelun kautta käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.
Palvelua tai palvelussa jaettuja tietoja ei saa käyttää millään tavalla lain tai hyvän tavan vastaisesti.

3. Rekisteröityminen käyttäjäksi tai organisaatioksi

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää, että käyttäjä lähettää palveluntarjoajalle esittelyviestin, jonka perusteella palveluntarjoaja päättää käyttäjän hyväksymisestä palveluun. Mikäli käyttäjä täyttää rekisteröitymisvaatimukset (ts. kuuluu siihen kohderyhmään, jolle palvelu on tarkoitettu), palveluntarjoaja lähettää hänelle sähköpostitse rekisteröitymiskutsun.

Organisaation rekisteröiminen palveluun edellyttää käyttäjältä yhteydenottoa palveluntarjoajaan maksullisen yrityslisenssin hankkimiseksi. Palveluntarjoaja päättää käyttäjän kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella tapauskohtaisesti, täyttääkö hänen edustamansa organisaatio rekisteröitymisen vaatimukset. Mikäli täyttää, palveluntarjoaja ja organisaation edustaja solmivat palvelun käyttämisestä erillisen kirjallisen sopimuksen ja palveluntarjoaja lähettää organisaatiota edustavalle käyttäjälle kutsun rekisteröityä organisaation edustajaksi palvelun sisällä.

Organisaation rekisteröinyt käyttäjä on automaattisesti organisaation järjestelmänvalvoja palvelussa ja voi siten liittää yrityslisenssinsä piiriin muita rekisteröityneitä ja samaa organisaatiota edustavia käyttäjiä.

Käyttäjäksi tai organisaation edustajaksi hyväksytty henkilö sitoutuu antamaan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään käyttäjäksi tai organisaation edustajaksi ja ylläpitämään tietoja ja päivittämään ne viipymättä, jotta ne pysyvät oikeina, täsmällisinä, ajantasaisina ja täydellisinä.

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai estää käyttäjältä tai organisaatiolta palvelun käyttö, mikäli a) käyttäjän tai organisaation antamat tiedot ovat virheellisiä, epätarkkoja, vanhentuneita tai puutteellisia, b) palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä tietojen olevan virheellisiä, epätarkkoja, vanhentuneita tai puutteellisia. c) palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, tai c) mikäli viranomainen sitä pyytää.

4. Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua aineistoa. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia. Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjä ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta tallentamansa, levittämänsä, lähettämänsä tai välittämänsä aineisto, tai myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

5. Linkit muihin palveluihin

Sivusto voi sisältää tiettyjä linkkejä, jotka johtavat muille verkkosivustoille (”Linkitetyt sivustot”). Käyttäjän on huomioitava, että näiden linkitettyjen sivustojen käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.
Sivustoa tai sen osaa ei saa upottaa muille verkkosivustoille.

6. Alustalla ja alustan avulla tapahtuva markkinointi

Alustalla ei saa tehdä tuotteiden tai palveluiden ns. kylmämyyntiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käyttäjät eivät saa käyttää chattia tai alustalla olevia yhteystietoja suoramarkkinointiin, ellei toinen osapuoli ole ensin ilmaissut alustalla tarvettaan ko. tuotteelle/palvelulle. Tuotetta tai palvelua saa siis tarjota esim. keskustelussa, jossa tarve nousee esiin ja tarjoavalla yrityksellä on tarjota siihen ratkaisu.

Alustalla ei saa tehdä puhtaita markkinointijulkaisuja, ellei siitä ole erikseen sovittu Palveluntarjoajan kanssa (maksettu mainoskampanja). Referenssitarinoiden jakaminen yhdessä referenssiin liittyvän asiakkaan kanssa on sallittu, mutta näissäkin julkaisijan tulee noudattaa harvaa julkaisutahtia, jotta alustan keskustelut eivät täyttyisi pelkistä markkinointijulkaisuista.

Alustalla käytetään aihetunnisteita eli hashtageja (#). Sallittuja hashtageja ovat aiheeseen liittyvät teemasanat. Markkinointinimien tai sloganeiden käyttäminen hashtageina on kielletty.

Evästeiden avulla on mahdollista tunnistaa, mistä yrityksistä alustalla vieraillaan (ks. Evästeseloste). Tätä tietoa voidaan hyödyntää B2B-markkinoinnissa joko Palveluntarjoajan toimesta tai erillisenä maksullisena palveluna muille alustan käyttäjille.

7. Takuuehdot

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä. Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten käyttäjille aiheuttamista vahingoista.

8. Muutokset Sivustoon ja Palveluun

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa kaikkia Sivuston ja Palvelun osia; korjata siinä olevat puutteet; tehdä muutoksia Sivustoon, Palveluun tai Sivustolla kuvattuun sisältöön; ja poistaa Sivuston tai Palvelun osia käytöstä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta rajoittaa tiettyjen toimintojen käyttöä tai Sivuston tai Palvelun käyttöä kokonaan tai osittain.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sivuston ja/tai Palvelun sisältöä, tekstejä, toimintoja tai muita Sivustoon tai Palveluun liittyviä ominaisuuksia, kun se on tarpeen Sivuston ja Palvelun kehittämiseksi tai muusta asianmukaisesta syystä.

9. Muutokset sopimukseen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

10. Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.